Drobečková navigace

Úvod > Služby > Z historie knihovny

Z historie knihovny

Vznik knihovny, knihovníci

Obecní knihovna v Radslavicích  byla zřízena v roce 1920. Základ knihovního fondu byl tvořen darovanými knihami z knihovny odboru Národní jednoty a tehdy již zaniklého čtenářského spolku Hospodářská besídka. Prvním knihovníkem byl poštmistr Jan Gaďourek (který mimo jiné velmi pozvedl zdejší divadelní ochotnictví). Po jeho odchodu knihovnu v roce 1924 převzal Josef Harna (č.p.37), který ji spravoval celých 50 let až do roku 1974, kdy ho ve funkci vystřídal jeho syn Stanislav. Po jeho odstěhování z obce v roce 1978 byl knihovníkem jmenován učitel zdejší ZŠ Vladimír Valeš. Po jeho rezignaci ze zdravotních důvodů  byla v r. 1982 knihovnicí jmenována  Mašková Blanka. Po jejím odchodu z obce v r. 1985 knihovnu převzala Padalíková Libuše.Od roku 2001 je knihovnicí jmenována Lada Veselá.

Zřizovací listina

Na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Přerově byla k 31.12.2000 zrušena jeho příspěvková organizace Okresní knihovna v Přerově, která knihovnu v obci na základě rozhodnutí státu o centralizaci knihovnických činností provozovala od roku 1970,  kdy bezúplatně převzala knihovní fond a v roce 1980 pak i veškerý další majetek Obecní knihovny Radslavice.

Od 1.1.2001 se pak knihovna stala nedílnou a přímo řízenou složkou obce.  Ta převzala zpět do svého majetku inventář v hodnotě 17.221,60 Kč a 3.599 svazků knih. Těsná spolupráce s nyní Městskou knihovnou v Přerově však zůstala zachována na smluvním základě. Pro obec je takto zprostředkován nákup nových knih, prováděna cirkulace tzv. výměnných souborů knih a prováděny regionální funkce.

Na základě zákona byla usnesením Zastupitelstva obce dne 16.10.2002 upravena právní forma knihovny do podoby organizační složky obce a   ve smyslu knihovního zákona byla pod evidenčním číslem 2493/2002 dne 21.11.2002 MK ČR zapsána do evidence knihoven.

Sídla knihovny

Do roku 1977 byla knihovna umístěna v budově obecního úřadu. Z důvodu budování ordinace praktického lékaře byla  knihovna přemístěna do základní školy. V roce 1985 byl uskutečněn další přesun knihovny, tentokrát do Domu hasičů. Zde vydržela až do roku 2001. Z technických i prostorových důvodů spojených se zřízením veřejné internetové stanice i z důvodu lepší dostupnosti (vysoké schodiště) byla s vědomím dočasnosti (úbytek dětí na 3-4 roky) přestěhována do uvolněného oddělení mateřské školy v č.p.111.  Toto opatření ve spojení s postupným vybavováním a se  zaujetím současné knihovnice přineslo velký rozvoj v činnostech knihovny i v zájmu čtenářů a návštěvníků knihovny. Zatím co před r. 2001 se počet vypůjčených knih pohyboval do 5000 a počet čtenářů do 70  (z nich asi polovina mládež do 15 let), v r. 2002  knihovna půjčila  9568 knih a knihovnu navštěvovalo 119 čtenářů, z nich do 15 let bylo 61.

Vydání nových hygienických požadavků pro provoz mateřské školy však plánovanou dočasnost umístění podstatně zkrátil a vynucená rekonstrukce prostor  mateřské školky nás v polovině roku 2003 staví před nutnost nalezení nových prostor. Vzhledem k časové tísni možná opět provizorních, tentokrát již jistě posledních, po kterých bude následovat přesun do větších, důstojných a doufejme trvalých  prostor.Knihovna se proto vrací v červnu 2004 do patra budovy Hasičské zbrojnice, prostory jsou to malé, ale pracuje se na projektu nové knihovny.

Poslední stěhování proběhlo v červnu roku 2005 na současné místo. V přístavbě budovy základní školy – bývalé kotelny - vznikla knihovna s polopatrem, sociálním zázemím – kuchyňkou, toaletu a úklidovými prostorami. Zařízena je z větší části i novým nábytkem.