Drobečková navigace

Úvod > Služby > Z historie knihovny

Z historie knihovny

Vznik knihovny, knihovníci

Obecní knihovna v Radslavicích  byla zřízena v roce 1920. Základ knihovního fondu byl tvořen darovanými knihami z knihovny odboru Národní jednoty a tehdy již zaniklého čtenářského spolku Hospodářská besídka. Prvním knihovníkem byl poštmistr Jan Gaďourek (který mimo jiné velmi pozvedl zdejší divadelní ochotnictví). Po jeho odchodu knihovnu v roce 1924 převzal Josef Harna (č.p.37), který ji spravoval celých 50 let až do roku 1974, kdy ho ve funkci vystřídal jeho syn Stanislav. Po jeho odstěhování z obce v roce 1978 byl knihovníkem jmenován učitel zdejší ZŠ Vladimír Valeš. Po jeho rezignaci ze zdravotních důvodů  byla v r. 1982 knihovnicí jmenována  Mašková Blanka. Po jejím odchodu z obce v r. 1985 knihovnu převzala Padalíková Libuše. Od roku 2001 je knihovnicí jmenována Lada Veselá.

Zřizovací listina

Na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Přerově byla k 31.12.2000 zrušena jeho příspěvková organizace Okresní knihovna v Přerově, která knihovnu v obci na základě rozhodnutí státu o centralizaci knihovnických činností provozovala od roku 1970,  kdy bezúplatně převzala knihovní fond a v roce 1980 pak i veškerý další majetek Obecní knihovny Radslavice.

Od 1.1.2001 se pak knihovna stala nedílnou a přímo řízenou složkou obce.  Ta převzala zpět do svého majetku inventář v hodnotě 17.221,60 Kč a 3.599 svazků knih. Těsná spolupráce s nyní Městskou knihovnou v Přerově však zůstala zachována na smluvním základě. Pro obec je takto zprostředkován nákup nových knih, prováděna cirkulace tzv. výměnných souborů knih a prováděny regionální funkce.

Na základě zákona byla usnesením Zastupitelstva obce dne 16.10.2002 upravena právní forma knihovny do podoby organizační složky obce a   ve smyslu knihovního zákona byla pod evidenčním číslem 2493/2002 dne 21.11.2002 MK ČR zapsána do evidence knihoven.

Sídla knihovny

Do roku 1977 byla knihovna umístěna v budově obecního úřadu. Z důvodu budování ordinace praktického lékaře byla  knihovna přemístěna do základní školy. V roce 1985 byl uskutečněn další přesun knihovny, tentokrát do Domu hasičů. Zde vydržela až do roku 2001. Z technických i prostorových důvodů spojených se zřízením veřejné internetové stanice i z důvodu lepší dostupnosti (vysoké schodiště) byla s vědomím dočasnosti (úbytek dětí na 3-4 roky) přestěhována do uvolněného oddělení mateřské školy v č.p.111.  Toto opatření ve spojení s postupným vybavováním a se  zaujetím současné knihovnice přineslo velký rozvoj v činnostech knihovny i v zájmu čtenářů a návštěvníků knihovny. Zatím co před r. 2001 se počet vypůjčených knih pohyboval do 5000 a počet čtenářů do 70  (z nich asi polovina mládež do 15 let), v r. 2002  knihovna půjčila  9568 knih a knihovnu navštěvovalo 119 čtenářů, z nich do 15 let bylo 61.

Vydání nových hygienických požadavků pro provoz mateřské školy však plánovanou dočasnost umístění podstatně zkrátil a vynucená rekonstrukce prostor  mateřské školky nás v polovině roku 2003 staví před nutnost nalezení nových prostor. Vzhledem k časové tísni možná opět provizorních, tentokrát již jistě posledních, po kterých bude následovat přesun do větších, důstojných a doufejme trvalých  prostor.Knihovna se proto vrací v červnu 2004 do patra budovy Hasičské zbrojnice, prostory jsou to malé, ale pracuje se na projektu nové knihovny.

Poslední stěhování proběhlo v červnu roku 2005 na současné místo. V přístavbě budovy základní školy – bývalé kotelny - vznikla knihovna s polopatrem, sociálním zázemím – kuchyňkou, toaletu a úklidovými prostorami. Zařízena je z větší části i novým nábytkem.

Knihovna roku

Soutěž je zaměřena na ocenění činnosti malých vesnických knihoven.

Cena je od samého začátku provázána se soutěží "Vesnice roku", kterou každoročně organizuje Spolek pro obnovu venkova ve spolupráci s  Ministerstvem pro místní rozvoj.

2003 Za svou práci jsme byli oceněni v krajském kole soutěže Vesnice roku „ZA VZORNÉ VEDENÍ KNIHOVNY“. Cena byla předána starostovi obce v září 2003 na vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku v Ústí u Hranic. Knihovna byla nominována na titul Knihovna roku 2003.V září 2003 navštívila knihovnu pětičlenná odborná komise Svazu knihovníků a informačních pracovníků a na základě návštěvy ohodnotila  knihovnu v Radslavicích  ČESTNÝM UZNÁNÍM, které nám bylo předáno na slavnostním shromáždění v Zrcadlové kapli pražského Klementina 7. října 2003.

Získané ocenění v  soutěži nás velmi těší, je to odměna pro všechny, kteří se nezištně na všech aktivitách knihovny podílejí a také pro ty, kteří se akcí účastní. Kdyby nebylo návštěvníků, nemělo by smysl programy připravovat.

2006 Opět jsme se přihlásili do soutěže Vesnice roku.

V krajském kole jsme obhájili Diplom za vzorné vedení knihovny 2003. Znamená to také, že jsme nominování opět do celostátního kola a budeme soutěžit o titul „Knihovna roku 2006“ .

Předání ocenění proběhlo na slavnostním zasedání ve vítězné obci Střítež nad Ludinou.

Knihovna roku 2006

Komise celostátního kola soutěže nás navštívila 7.září a zároveň nás pozvala s ostatními nominovanými knihovnami k účasti na slavnostní předávání "palmy vítězství" do Prahy.

5.10.2006 V Zrcadlové kapli pražského Klementina v Národní knihovně ČR předával ceny ministr kultury Martin Štěpánek.

Na ocenění mělo vliv přestěhování knihovny do nových prostor do budovy základní školy.

Knihovnou roku 2006 se stala Obecní knihovna v Býšti (Pardubický kraj).

Zvláštní ocenění dostaly Místní knihovna v Myslibořicích (kraj Vysočina) a Obecní knihovna v Radslavicích (Olomoucký kraj) 

Zůstali jsme sice těsně pod samým vrcholem, ale i tak to znamená ocenění práce naší obce a knihovny.