Drobečková navigace

Co se dělo? > Hasiči radí lidem

Hasiči radí lidem

Pozor na špatný stav a nesprávné užívání komínových těles

Komín je zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory. Tyto otvory slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů, zejména musí být zajištěna celistvost a neprodyšnost komínového pláště. Dále je nutné zajišťovat čištění a kontrolu komínů způsobem a ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem, vyhláška 111/1981 Sb. o čištění komínů.

Proto Vám radíme
Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:

1. Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo vlastník (majitel) objektu.

2. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.

3. Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění a kontrolu komínů.

4. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.

5. V půdních prostorách je zakázáno skladování
hořlavých látek, ve vzdálenosti do 1 metru od vnějšího povrchu komínového tělesa.

6. Je zakázáno používání komínů, u nichž byly zjištěny závady.

7. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.

8. V případě vzniku požáru sazí v komíně, urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.

9. Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání.

10. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí.

11. Oznamujte bez odkladu hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 150Vypalování staré trávy

Jaro přináší riziko venkovních požárů

Teplé jarní počasí přináší zvýšené riziko vzniku požáru. Pozor na nebezpečí při pálení odpadu – jen za posledních třináct let požáry způsobené neopatrností při zakládání ohňů a vypalování trávy způsobily v Olomouckém kraji smrt 4 lidí.
Do naší země konečně přišlo jaro a s ním i zvýšené riziko typicky jarních požárů, způsobených neopatrností při spalování odpadů na zahrádkách nebo v lesích. Hasiči varují zejména před tradičním nešvarem, kterým je vypalování starého suchého porostu (trávy), což je činnost velmi nebezpečná a ze zákona zakázaná. Bohužel se s ní setkáváme každý rok.
O víkendu má být krásně a teplé jarní počasí lidi určitě vyláká k pálení biologického odpadu (zbytky staré strávy, listí, větve, klestí). Tyto činnosti s sebou přináší i zvýšený počet zbytečných výjezdů hasičů, protože občané pálení klestí a odpadů nenahlásí.
Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno vymknout kontrole, např. při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky, např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.
V loňském roce v Olomouckém kraji při vypalování trávy dokonce zemřel třiaosmdesátiletý muž. 31. března odpoledne se pustil do vypalování trávy poblíž lesíka v Jindřichově na Šumpersku. K události vyjely čtyři jednotky hasičů, které na požářišti o rozloze asi 60 x 30 metrů našli už jen ohořelé tělo starého muže. Díky rychlému zásahu hasičů se oheň nerozšířil na přilehlý lesík.
Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí podle zákona o požární ochraně fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.
Pálení klestu je třeba nahlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, a to:

 • pálení v okresech Olomouc, Šumperk, Jeseník – KOPIS OLOMOUC 950 770 010 nebo el. adresa opis@olk.izscr.cz
 • pálení v okresech Prostějov, Přerov – KOPIS PROSTĚJOV 950 775 010 nebo el. adresa opis.pv@olk.izscr.cz

V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále

 • dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
 • při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
 • místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
 • místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
 • opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
 • místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,
 • plošné vypalování porostů je zakázáno.

I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje. Pokyny platí stejné jako pro podnikatele.
Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. K takovéto události došlo právě dnes, v pátek 3. dubna 2009, kdy v 10:19 hodin, kdy byl nahlášen na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje požár statku v Čelechovicích na Hané. Na místo vyrazily 3 jednotky hasičů, které po příjezdu zjistily, že někdo spaluje haluze na hromadě na volném prostranství a u ohně není nikdo přítomen. Hasiči ohniště zalili vodou a vrátili se zpět na základnu. Požár nezpůsobil sice žádnou škodu, ale v tomto případě šlo o zcela zbytečný výjezd hasičů.
Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.
Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství - a někdy je i zakazují. Pálení navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu - je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.
Budiž varováním, že měsíc duben dlouhodobě patří mezi měsíce, kdy hoří nejčastěji, v dubnu dokonce vzniká nejvíce lesních požárů z celého roku. Velmi však záleží na počasí.

Ještě jednou pro připomenutí:

Jak pro fyzické, tak i právnické a podnikající fyzické osoby platí zákaz vypalování porostů podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně. Porušení tohoto zákazu může být příčinou vzniku požáru s velkými škodami na majetku či ohrožení zdraví nebo životů občanů. Za přestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 25 000 Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí pokutu do výše 250 000 Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím pokutu do výše 500 000 Kč.

Vypalovani travy a klestu.pdf

Menu

http://www.kr-olomoucky.cz

www.radslavice.cz

http://www.uno-ok.cz/

 

prilba web nápis a.jpg

logo koňka nápis.jpg

Chrzelice logo web.jpg

najdete_nas_na_facebooku.jpg

Logo_nadace_samolepka.jpg

lanex.png

Logo 160.jpg

logo web[1].jpg
 

radslavice_bottom.png