Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí (listinná, elektronická) BOZP + PO (listinně, elektronicky) JSDH (listinně, elektronicky) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická) Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná, elektronicky) Pamětní kniha, kniha vítání občánků (listinná, elektronicky) Volební agenda (listinná, elektronicky) Vidimace a legalizace (listinná) Kronika (listinná, elektronicky) Poplatky - psi, odpady, vodné - stočné (listinná, elektronická) Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod (listinná) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací (listinná i elektronická) Evidence nájmů hrobového místa (listinná, elektornická) Hřbitovní poplatky a nájmy hrobů (listinná) Podněty k územnímu plánu (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (elektronická) Krizová hlášení (elektronicky) Přestupky (listinná, elektronická) Stavební komise - rozvoj obce (elektronicky, listinně) Přidělení čísla popisného (elektronicky, listinně) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listinná, elektronicky) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná, elektronicky) Seznam domů s jménem vlastníka, seznam majitelů chat (listinná, elektronicky) Matrika včetně matriční knihy (listinná, elektronicky) Odpady, sběrné místo (listinná, elektronicky) Škola, ředitel školy (listinná, elektronicky) Významná jubilea (listinně, elektronicky) Evidence včelstev (listinně, elektronicky) Exekuce (listinně, elektronická) Bytové hospodářství (nájemní smlouvy, pohledávková kniha), (listinná, elektronicky) Pokladna, účetní doklady (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná, elektronicky) Probační služba, VPP (listinná, elektronicky) Zápůjčky (listinně) Kamerový systém (elektronicky) Veřejné zakázky (listinná, elektronicky)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti, požární ochrana na pracovišti Evidence členů hasičské zásahové jednotky Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv o odvádění odpadních vod Uzavírání smluv Správa hrobových míst Evidence hřitovních poplatků a správa hřbitovních míst Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Informování občanů Stavební řízení Stavební řízení Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení seznamu čtenářů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Matrika Evidence sběrného dvoru Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Vedení evidence včelstev Informační povinnost Bytové hospodářství Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Vedení účetnictví Probační služba, VPP Zápůjčky Kamerový systém Výběrové řízení, marketingové průzkumy
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí Zaměstnanci obce Členové JSDH Obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem Obyvatelé s trvalým pobytem Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a jiní Občané obce Občané a majitelé nemovitostí, nájemci nemovitostí Občané Občané a jiní Nájemcí hřbitovních míst Nájemcí hřbitovních míst Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Korespondenti Občané Stavebníci v obci Občané Občané obce Občané Občané a žadatelé Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Vlastníci nemovitostí Žadatelé Majitelé nemovitostí Ředitel školy Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Včelaři na území obce Občané obce nebo majitelé nemovitostí Nájemníci Plátci a příjemci Plátci a příjemci Současní a bývalí občané Občané a jiní Občané a jiné fyzické osoby OSVČ
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy, zdravotní prohlídky Jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost, číslo OP, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné Jméno, adresa bydliště, kontakt,  Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresné Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, kontaktní Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození jmenné, adresné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresné Jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcely Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo Jmenné, adresné Jmenné, adresné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu Jmenné, adresné Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné Jmenné, adresné Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní Vizuální (vzhled) Jmenné, adresné, podpisy
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci, státní úřad inspekce práce Určení zaměstnanci, členové JSDH, HZS Ol. kraje Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavebním orgán Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, zdravotní pojištovna, sociální správa, okresní soud, pověřený úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 5 let 50 let 10 let (poté archiv) 10 let (poté archiv) 10 let (poté archiv) 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 10 let (poté archiv) 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku)  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let 5 let 10 let (po ukončení platnosti) 5 let 5 let do trvání souhlasu 5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci) 5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci) 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 1 rok? 5 let 1 rok 10 let 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let 5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy) 1 rok 5 let  1 rok 5 let (po ukončení platnosti) 10 let 10 let 5 let 5 let 3 dny 10 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c e c c e c b b c c c c c e e e c c c c c c c c e c c e e e c c e c c e e f c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   262/2006 Sb., - zákoník práce 262/2006 Sb., - zákoník práce 133/1985 Sb. o požární ochraně 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel 128/2000 Sb. zákon o obcích 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 247/1995 Sb., Zákon o volbách 21/2006 Sb., - Zákon o ověřování, 132/2006 Sb. - Zákon o kronikách obcí 565/1990 Sb. + OZV Není třeba vyplnit buňku. Není třeba vyplnit buňku. 256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví, 256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví, 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích, 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu  127/2005 Sb. o el. komunikacích 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 240/2000 Sb. Krizový zákon 250/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 183/2006 Sb. stavební zákon 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 500/2004 Sb. - Správní řád  106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 500/2004 Sb. - Správní řád  257/2001 Sb., - Knihovní zákon, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 301/2000 Sb., - Zákon o matrikách, jménu a příjmení, 185/2001 Sb. o odpadech 561/2004 Sb. školský zákon 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči 120/2001 Sb. exekuční řád 89/2012 Sb.,  Občanský zákoník  563/1991 Sb. o účetnictví 563/1991 Sb. o účetnictví 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 553/1991 Sb., o obecní policii 134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE